Alla tjänster

Vad kan vi göra för dig?

Inom Vesamgroup är vi verksamma inom

INNEKLIMAT
EL
AUTOMATION

Vi installerar inneklimat , el och automation.

Vi utformar hållbara system enligt dina förväntningar, krav och önskemål.

Våra system kallas för energisystem för att förtydliga att vi vill uppnå lägre energiförbrukning och därmed bidra till att nå världens – energi och klimatmål.

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av inneklimat, el och automation. Företagen har alla startat olika år, men gemensamt är att alla varit verksamma minst 30 år.

Hela Sverige

Med våra inneklimat och elsystem är vi verksamma i mellersta Sverige. Fastighetsautomation är verksamma över mellersta och södra Sverige.

ENTREPRENADVERKSAMHET

Genom ett nätverk av professionella installatörer samt våra systerföretag inom Vesamgroup kan vi leverera helt kompletta system inom flera verksamhetsområden.
Vi är verksamma direkt mot mindre och större fastighetsägare och industri. Våra kunder finns inom privat- men också offentlig sektor. Ofta samverkar vi med andra entreprenörer i total- eller utförandeentreprander.
Projekten varierar i storlek och kan vara både nyproduktion eller renovering- och ombyggnadsprojekt.

OFFENTLIG SEKTOR

Vi samarbetar ofta med andra aktörer, i olika projekt mot offentlig sektor.

Till stor del är vi verksamma direkt mot fastighetsägare och industri.
Projekten varierar i storlek och kan vara både nyproduktion eller renovering- och ombyggnadsprojekt.

Vi finns här för en långsiktig relation

Vi har utformat våra tjänster för att kunna ge dig så komplett service som möjligt.

Övriga tjänster

SERVICETJÄNSTER

INNEKLIMATSERVICE

Bra system, ekonomisk och energisnål drift och minimering av driftstopp kräver en regelbunden och kompetent service.
Ring oss för support, service och reservdelar.

Vi driftoptimerar, felsöker, reparerar och underhåller ditt system.


Utbyte eller reparation av detaljer till aggregat, fläktar och kanalsystem.

  • Service av rökluckor och rökgasevakuering
  • Tillverkning ventilationskanaler
  • Radonåtgärder

ELSERVICE

Bra system, ekonomisk och energisnål drift och minimering av driftstopp kräver en regelbunden och kompetent service.

Ring oss för support, service och reservdelar.

Vi driftoptimerar, felsöker, reparerar och underhåller ditt system. Utbyte eller reparation av detaljer till elcentraler och elsystem.

SERVICE AV AUTOMATION

Bra system, ekonomisk och energisnål drift och minimering av driftstopp kräver en regelbunden och kompetent service.

Ring oss för support, service och reservdelar.

Vi driftoptimerar, felsöker, reparerar och underhåller ditt system. Utbyte eller reparation av detaljer till elcentraler och elsystem.

VENTILATIONSRENGÖRING

För att förbättra inneklimatet behövs det regelbunden rengöring av fastighetens ventilation.
Det är en hälsosam investering som ger renare inomhusmiljö, motverkar fukt- och mögelskador samt minskar risken för huvudvärk och allergier. Boverket rekommenderar rengöring vart femte år.

Hus med mekanisk ventilation kräver ventilationsrengöring. Boverket rekommenderar därför regelbunden rengöring av ventilationssystemet.
Efter några år kan det faktiskt samlas så mycket smuts i ditt ventilationssystem att effektiviteten minskar med hela 30 procent. Om ni har husdjur, eller är många i familjen bör det rengöras oftare för att minska risken för dålig lukt, kondens samt mögel- och fuktskador.

Rengjorda ventilationsrör förbättrar helt enkelt luftkvaliteten och skapar ett bättre inomhusklimat.

Du får ett omfattande protokoll med mätvärden, både före och efter jobbets utförande.

ENERGIBEHOVSBERÄKNING

Vid bygglovansökan ska en energibehovsberäkning göras för fastigheten och presenteras för byggnadsnämnden vid det tekniska samrådet.

Beräkningen visar att byggnaden klarar uppställda energikrav. Hur mycket energi en byggnad tillåts förbruka beror av var i landet den är,samt vilken typ av uppvärmning och ventilationssystem som används.

Energibehovsberäkning skall utföras av person med nödvändig kompetens.

ENERGIDEKLARATIONER

Vi utför energideklarationer, främst i större fastigheter men även i villa.

I en energideklaration ingår:
Energibesiktninginsamling av nödvändiga uppgifter
Sammanställning och registrering hos Boverket
Rapport om deklarationen och fastigheten

Med energideklarationen synliggörs en byggnads energianvändning för köparen inför ett köp. Oavsett hur huset är konstruerat och hur mycket energi det förbrukar kan energideklarationen användas aktivt i marknadsföringen vid försäljning.

En energieffektiv byggnad med en relativt låg energiförbrukning lyfts fram med en låg energiklass och ett lågt energiprestandavärde.

I en byggnad där energiförbrukningen är relativt hög kan fokus istället läggas på de kostnadseffektiva åtgärdsförslag som energiexperten har beräknat kommer spara energi och även gynna ekonomin på sikt.

Målet är att sänka energianvändningen i befintliga och nya byggnader samt främja en hållbar utveckling utan att påverkabyggnadens inomhusmiljö negativt.

BYGGNADER SOM MÅSTE ENERGIDEKLARERAS

Villor, småhus och parhus ska ha en energideklaration senast vid försäljningstillfälle.

FlerbostadshusNybyggda hus skall deklareras senast två år efter att slutbevis utfärdats.

Specialbyggnader över 1000 kvm som simhallar, bibliotek, skolor, vårdbyggnader m.m.Det framgår av taxeringsbevis om byggnaden är en specialbyggnad.En energideklaration är giltig i 10 år.

BYGGNADER SOM UNDANTAGES

Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet.

INDUSTRIANLÄGGNINGAR OCH VERKSTÄDER

Undantaget gäller byggnader där den huvudsakliga verksamheten är tillverkning eller en verkstad.

Exempel på byggnader som däremot omfattas av kravet på energideklaration är kontorslokaler, uppvärmda lager, lokaler för fritidsaktiviteter och konferensanläggningar.

Den huvudsakliga verksamheten kan avgöras genom att man kontrollerar hur stor del av byggnadens temperaturreglerade area (Atemp) varje verksamhet upptar.

Om mer än hälften av byggnadens area utgörs av lokaler med tillverkning, kan byggnaden komma att omfattas avundantaget för industrianläggningar och verkstäder.

Om mer än hälften av byggnadens area är kontor eller lager eller liknande där ingen tillverkning sker, omfattas byggnaden inte av undantaget.

Det är alltid hela byggnaden som energideklareras om byggnaden bedöms omfattas av kravet på energideklaration.

Bostadshus som används eller är avsedda för användning mindre än fyra månader per år eller under en begränsad delav året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25% av en helårsanvändning.

Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst två år.
Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov inom skogs- och jordbruksnäring.
Fristående byggnader som har en användbar golvarea mindre än 50 kvadratmeter.
Byggnader inom totalförsvaret som är av hemlig natur.

ENERGIBESIKTNING

Det främsta målet för att nå klimatmålen är att konstruera så energieffektivainneklimat - el och automationssystem som möjligt.

Konsultera våra energiexperter hur du kan optimera ditt system.
Är det ett befintligt system som ska byggas om börjar vi med att kartlägga förbrukningen idag. Därefter gör vi en åtgärdsplan med förslag till förbättringsåtgärder.

Gäller det en nybyggnation finns det obegränsat med möjligheter vilket gör valet svårare.
Vi tar fram och jämför förslag utifrån krav, önskemål, lämplighet och budget.

OVK - OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

Regelbunden OVK är en kvalitetssäkring för friskt och hälsosamt inneklimat.

OVK ska göras regelbundet i de flesta byggnader.
Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Vesam är en kontrollant, certifierad av Kiwa.
Endast certifierade kontrollanter har behörighet att utföra OVK.
OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år.

Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader.
förklaring
Vid varje OVK ska det kontrolleras att ventilationen inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden, samt att funktionerna hos ventilationssystemet stämmer med gällande föreskrifter.

Instruktioner och skötselanvisningar ska finnas tillgängliga och funktionerna bör stämma överens med dessa.

Som fastighetsägare får ni förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

LUFTINJUSTERING

De viktigaste anledningarna till injustering är att klimatet fördelar sig jämnare i fastigheten och att det är lika oberoende av var i fastigheten det är.

När det kommer till att funktionstesta ett energisystem är injusteringen en helt oslagbar metod för att finna felaktigheter.

Vid injusteringen går man igenom alla funktioner som finns i systemet.
Därför är det extra viktigt att injusteringen utförs direkt när installationen är klar så man hinner upptäcka eventuella fel i god tid.

Sammanfattningsvis kan man säga att injustering ska ses som en investering för framtiden som kommer spara både energi och driftproblem.
Efter avslutad luftinjustering erhåller du ett protokoll om en utförd OVK med utförd luftinjustering.

KVALITETSKONTROLL LUFT

De viktigaste anledningarna till injustering är att klimatet fördelar sig jämnare i fastigheten och att det är lika oberoende av var i fastigheten det är.

När det kommer till att funktionstesta ett energisystem är injusteringen en helt oslagbar metod för att finna felaktigheter.

Vid injusteringen går man igenom alla funktioner som finns i systemet.
Därför är det extra viktigt att injusteringen utförs direkt när installationen är klar så man hinner upptäcka eventuella fel i god tid.

Sammanfattningsvis kan man säga att injustering ska ses som en investering för framtiden som kommer spara både energi och driftproblem.
Efter avslutad luftinjustering erhåller du ett protokoll om en utförd OVK med utförd luftinjustering.

KYLKONTROLL- PERIODISK LÄCKAGEKONTROLL

För att förhindra, snabbt upptäcka och åtgärda läckage av köldmedia, kräver lagstiftningen att köldmedieaggregat kontrolleras för läckage med jämna intervall.

Även vid installation eller ingrepp i köldmediautrustning ska läckagekontroll utföras i samband med arbetet.

Kontrollerna ska alltid utföras av ett INCERT certifierat kylföretag.
Hur ofta läckagekontroll ska ske, beror på mängden köldmedia och vilken koldioxidekvivalent köldmediet har.

Läckagekontroll ska ske enligt följande intervall:

CO2-ekvivalent

5-50 ton

Periodicitet

12 månader

Med installerat larm

24 månader

CO2-ekvivalent

50-500 ton

Periodicitet

6 månader

Med installerat larm

12 månader

CO2-ekvivalent

>500 ton

Periodicitet

3 månader

Med installerat larm

6 månader

Vid läckage ska utrustning (aggregat) kontrolleras inom en månad efter det att ett läckage har åtgärdats, för att bekräfta att reparationen fungerat.


Hur beräknar man ett aggregats koldioxidekvivalent?

Ta aggregatets mängd köldmedia i ton och multiplicera med dess GWP (global uppvärmningsfaktor), så får du köldmediets koldioxidekvivalent.

GWP-värdet för olika typer av köldmedium, hittar du i den europeiska f-gasförordningen (EU 517/2014). På sidan www.alltomfgas.se kan du få hjälp att beräkna kontrollintervallet för din anläggning, alltomfgas.se/anlaggningskollen

ELKONTROLL

Inte minst när man övertar ett äldre hus finns det anledning att fackmannamässigt låta göra en översynav byggnadens elektriska system, en så kallad elkontroll.

Eltestet måste förstås göras av en kvalificerad elektriker.
Det går ut på att kartlägga fel och brister ochge en klar bild av installationsstandarden.

Kontrollen kan göras ockulärt eller via mätningar.
Förutom gruppledningar, uttag, strömställare, armaturer, spis, kyl och frys kontrolleras bland annat servisledning, gruppcentral, huvudbrytare och isolering.

Du får alltså besked om eventuella fel och brister. Att sedan göra något åt dem är ett efterföljande steg.

TERMOGRAFERING

Med termografering med värmekamera förebyggs oplanerade driftstopp.

Infraröd strålning (IR-strålning) är elektromagnetisk strålning, med våglängder strax över de för synligt ljus.

Värmekameran registrerar IR strålning och omvandlar informationen till en elektrisk signal som processas till en värmebild med temperaturuppgifter.
Värme som registreras av värmekameran kan bli noggrant kvantifierad vilket gör det möjligt att att övervaka termisk prestanda och också identifiera och utvärdera graden av värmerelaterade problem.

Inom industrin mäts bl.a. motorer, motorskydd, kontaktorer, kablar, remdrift, lager o.s.v.
Inom hemmet mäts centraler, kalldrag, värmeförluster, golvvärmeslingor, isolering runt fönster, dörrar, lister o.s.v.

Bilder analyseras och en utförlig rapport ges med förslag till åtgärder.

SUPPORTAVTAL

Vi definierar alla våra inneklimat- el och automationssystem som energisystem.

För kunder med många energisystem brukar det löna sig att ha teknisk rådgivning från våra energiexperter som hjälper till att lägga en teknisk plan för systemen.

Tecknar du ett supportavtal med oss är vi tilllgängliga för energikonsultation, teknisk support och ev. platsbesök inom kort inställelsetid om så behövs.

TEKNISKT AVTAL

Vi kommer överens om vilka tekniska delar inom inneklimat-, el- eller automationsystemet som ska ingå i avtalet.

Vi åker på planerade besök för inspektion samt funktionskontroll och ser till att systemet är driftsäkert och i full funktion.

DRIFTAVTAL

Ett driftavtal är en kombination av ett supportavtal och ett tekniskt avtal där du helt lämnar ansvaret i våra händer.

Vi sköter om ditt system och tar ansvar för att energiförbrukningen blir såsom våra energiexperter har beräknat.

ONLINE

Online är en ett komplett och avancerat webbhotell för fastighetsförvaltning.

Genom att ansluta dina byggnader till Online kan du hantera dina fastigheter via ett webbaserat SCADA-system och prenumerera på olika tjänster, samtidigt som du undviker investeringar i t.ex. servrar.
Allt du behöver är en dator med webbläsare.

Vi hanterar den dagliga driften, underhåll, uppdateringar av mjukvara och hårdvara, etc.

När du loggar in ser du din anläggning i bild och kan följa alla nuvarande och historiska värden för de funktioner som är uppkopplade.

Som fastighetsskötare får du snabbt information om larm, via sms eller mail.
Vi kan idag erbjuda uppkoppling till flera olika fabrikat-Regin, Beckhoff, Mitsubishi samt övriga fabrikat via modbus.

Energiuppföljning med rapporter ger dig kontroll över fastighetens förbrukning.